Polityka prywatności

Polityka ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik chcący korzystać z serwisu powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących stosowanych w związku z funkcjonowaniem serwisu.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych jest Growcode Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898271, NIP: 5213927404, REGON: 388885472, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000 złotych (dalej jako „Growcode”).

1.2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello@growcode.com.

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przedstawione są w tabeli znajdującej się poniżej:

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych
zapewnienie dostępu do strony internetowej adres IP art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowy do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej
podejmowanie działań marketingowych, w tym wysyłanie newslettera adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu o swojej działalności lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą do czasu utraty przydatności danych lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
kontakt z Użytkownikami, odpowiadanie na e-maile od Użytkowników adres e-mail, imię, nazwisko, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
analizowanie ruchu na stronie adres IP, pliki cookies art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą dane dotyczą do czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
prowadzenie rozmów telefonicznych imię, numer telefonu, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą do czasu zakończenia rozmów lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
ochrona przed roszczeniami, kierowanie roszczeń kierowanie roszczeń, adres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami oraz kierowanie roszczeń do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do strony internetowej oraz działaniami użytkowników w ramach strony internetowej liczonego od momentu ostatniego pobytu danego użytkownika na stronie
zapewnienie dostępu i wykorzystywanie formularza kontaktowego na stronie internetowej imię, nazwisko, e-mail, telefon, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

2.2. W przypadku, gdyby Growcode przekazywało przetwarzane dane osobowe do państw trzecich (poza EOG), niezwłocznie poinformuje o tym fakcie osoby, których dane dotyczą. Ponadto Growcode zapewni, że przekazywanie danych osobowych następować będzie w oparciu o decyzję wydaną przez Komisję, standardowe klauzule umowne lub inne środki wynikające wprost z RODO.

2.3. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, przed jego zrealizowaniem Growcode weryfikuje, czy podmiot otrzymujący dane stosuje środki zapewniające bezpieczeństwo oraz integralność danych, jak również czy państwo, do którego trafiają dane osobowe zapewnia odpowiednie środki ochrony osób, których dane dotyczą.

2.4. Dane użytkowników będą przetwarzane w formie profilowania w tym poprzez profilowanie na podstawie ilości sesji, czego konsekwencją będzie niezautomatyzowane podejmowanie działań handlowych, marketingowych. Użytkownik może złożyć sprzeciw w zakresie profilowania pod adresem: hello@growcode.pl.

3. ODBIORCY DANYCH

3.1. Growcode może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania określonych czynności. Wówczas odbiorcami danych poszczególnych osób mogą być: dostawca hostingu dla Growcode, operator poczty elektronicznej, firma zapewniająca wsparcie techniczne, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, kancelaria prawna, biuro księgowe, dostawca systemu CRM.

3.2.Dane osobowe zgromadzone przez Growcode mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3.Każdy podmiot, któremu Growcode powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe osób, których dane dotyczą w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe tych osób, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Growcode.

3.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której danego dotyczą.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH

4.1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Growcode, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowało Growcode, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Growcode, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Growcode dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Growcode zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Growcode do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. INNE DANE

5.1. Growcode może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji osoby, której dane dotyczą – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Growcode i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez osobę, której dane dotyczą, jeżeli weszła na stronę Growcode przy wykorzystaniu linka, informacje o przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Growcode. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Growcode i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikację osoby fizycznej.

6. BEZPIECZEŃSTWO

6.1. Growcode stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Growcode z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

6.2. Growcode wdrożyło również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

6.3. Jednocześnie Growcode wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia danego użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, osoba, której dane dotyczą powinna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących jej identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Growcode rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

7. COOKIES

7.1.W celu prawidłowego działania strony internetowej, Growcode korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu danego użytkownika, za pośrednictwem Growcode, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których dany użytkownika korzysta ze strony Growcode – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

7.2 Growcode wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki danego użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu danego użytkownika, aż do ich skasowania.

7.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości danego użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

7.4. Cookies Growcode są bezpieczne dla urządzenia danego użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

7.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Growcode nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Growcode) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

7.6. Dany użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

7.7. Przede wszystkim dany użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej Growcode.

7.8. Dany użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

7.9. Growcode wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji strony internetowej i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania danego użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących stronę Growcode.

7.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta osoba, której dane dotyczą.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 19.03.2021